Cookie beleid FC Oegstgeest

De website van FC Oegstgeest is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Vraag & antwoord

Vraag & antwoord

Hieronder de FAQ die tijdens de fusieperiode is gebruikt om alle leden en belangstellenden op de hoogte te houden van het fusieproces. Zoals iedereen weet is de fusie succesvol verlopen en is onderstaande tekst alleen als naslag van alle gebeurtenissen.

Bij veel leden en andere belangstellenden bestaan vragen of onduidelijkheden over de stand van zaken met betrekking tot de fusie van v.v. Oegstgeest en v.v. UDO. Wij hebben de belangrijkste vragen op een rijtje gezet en van een antwoord voorzien.

Deze Vraag & Antwoord werden regelmatig aangevuld, maar is, nu de fusie een feit is, gestopt. Tot nog toe hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

 • Di. 30 mei 2017: publicatie vraag 1 t/m 19.
 • Zo. 4 juni 2017: toevoeging van vraag 20a en 20b.
 • Zo. 30 juli 2017: toevoeging van vraag 21 t/m 26.
 • Za. 12 augustus 2017: toevoeging van vraag 27.

Heeft u nog vragen of wilt u uw mening geven over het fusieproces, dan kunt u altijd terecht bij een van de bestuursleden van uw vereniging. Ook kunt u vragen stellen of uw mening geven per e-mail: [email protected].

1. Wat is precies de werkruimte van de FBC? Waarover mag zij besluiten?

De taken en bevoegdheden van de FBC zijn vastgelegd in het fusievoorstel waar de ALV’s van v.v. Oegstgeest en v.v. UDO op 1 juli 2016 mee hebben ingestemd. In het voorstel krijgt de FBC de opdracht de fusie van beide clubs voor te bereiden. Met het oog op deze opdracht heeft de FBC de volgende taken:

 1. Voorbereiden van het fusiebesluit, met alle besluiten en handelingen de daarmee samenhangen (bijvoorbeeld naam van de vereniging, keuze clubkleuren, opstellen statuten).
 2. Inrichten van de nieuwe vereniging (bestuur, organisatie, administratie, samenstelling van de teams).
 3. Het voeren van overleg met de gemeente over de noodzakelijke investeringen in de nieuwe accommodatie.
 4. Houden van toezicht op de beide verenigingen om te voorkomen dat de clubs (financiële) verplichtingen aangaan die nadelig kunnen zijn voor de fusievereniging.

In het fusievoorstel staat ook dat als in verband met de voorgenomen fusie (financiële) verplichtingen moeten worden aangegaan, de FBC daartoe door de besturen van beide verenigingen zal worden gemachtigd. De FBC kan dus niet zelfstandig financiële verplichtingen aangaan. Daarvoor heeft ze te allen tijde toestemming nodig van beide verenigingen. Afhankelijk van de aard van het besluit, moet die toestemming worden gegeven door de besturen of door de leden (ALV’s) van beide clubs.

2. Wie beslist er uiteindelijk over de voorstellen uit de FBC? Of zijn dat al besluiten?

De FBC kan geen besluiten nemen. Ze kan zaken voorbereiden en voorstellen doen waarover de twee bestaande verenigingen of de nieuwe fusievereniging besluiten moeten nemen.

3. Hoe kunnen leden van de twee verenigingen invloed uitoefenen op het werk en de voorstellen van de FBC?

De FBC streeft er naar om de mening van elk lid zoveel mogelijk tot zijn/haar recht te laten komen. Daarom zullen er nog verschillende bijeenkomsten voor de leden komen, waarbij gehoopt wordt op een intensieve gedachtewisseling met de leden. Tevens werkt de FBC aan een speciale fusiewebsite (deze bezoek je inmiddels) waarop ieder zijn/haar vraag en of mening kan plaatsen. Het definitieve fusiebesluit moet worden genomen door de ALV’s van beide verenigingen. De leden hebben het laatste woord.

4. Er lopen twee processen door elkaar: de fusie van v.v. Oegstgeest en v.v. UDO, en de plannen voor een nieuwe inrichting van het Voscuyl-gebied. Waar liggen de grenzen tussen deze twee processen? Hoe zijn ze gelieerd?

Het zijn in principe twee verschillende processen, maar wel afhankelijk van elkaar. Als de herinrichtingsplannen van De Voscuyl niet doorgaan (omdat de gemeente onvoldoende financiële medewerking verleent), gaat de fusie van v.v. Oegstgeest en v.v. UDO ook niet door. Voorwaarde voor de fusie is dat de fusieclub wordt gehuisvest op één passende accommodatie.

5. In vervolg op 4: Waar gaat de FBC nu over? Over welk proces? En wat is de relatie met het Voscuyloverleg?

De FBC gaat primair over het fusieproces. Wel is er een intensieve samenwerking in het kader van het Voscuyloverleg. Hierin zitten naast v.v. Oegstgeest en v.v. UDO ook vertegenwoordigers van OGC en Fiks, als medebelanghebbenden bij de inrichting van De Voscuyl. De vier Voscuyl-verenigingen (de V4) treden gezamenlijk op richting de gemeente, wat er toe heeft geleid dat er een gezamenlijk gedragen business case is opgesteld, samen met de gemeente.

6. Ik hoor heel veel bedragen langskomen, kosten voor de verenigingen, voor de gemeente Oegstgeest, etc. Hoe zit dit nu precies?

Er is in samenwerking met de gemeente een business case opgesteld waarbij alle noodzakelijke kosten (investeringen) van de fusie en herinrichting van De Voscuyl zijn weergegeven. Daarbij zijn er vier scenario’s ontwikkeld. Eén scenario (het Sam-Sam scenario) is voor de gemeente aanvaardbaar en ook voor de verenigingen haalbaar/verantwoord. In dit scenario worden de totale investeringskosten van het project gelijkelijk verdeeld over de gemeente en de vier Voscuylverenigingen.
In de business case zijn de bedragen opgenomen van de gezamenlijke kosten van de V4. Daarnaast is een berekening gemaakt van de financiële consequenties voor de clubs apart.

7. Wat zijn de totale kosten van Voscuyl-project?

Het totale project kost € 3.135.000,-. Volgens het Sam-Sam scenario worden de kosten als volgt verdeeld over de verschillende partijen:

 • Gemeente € 1.589.900,-
 • Fusieclub € 816.700,-
 • OGC € 690.000,-
 • Fiks € 38.400,-

8. Waar bestaan de investeringskosten voor de fusievereniging uit?

De fusieclub zal de volgende investeringen voor haar rekening moeten nemen:

 • Verbouwing clubhuis € 300.000,-
 • Verwerving 6 kleedkamers (in verband met versnelde afschrijving) € 56.700,-
 • Aanleg verlichting kunstgrasvelden € 50.000,-
 • Aanleg tennisbanen € 100.000,-
 • Bijdrage aan de nieuw te bouwen kleedaccommodatie € 310.000,-

Totaal € 816.700,-
De kapitaallasten voor het investeringsbedrag (€ 816.700,-) zullen neerkomen op ca. € 42.000,- per jaar.

9. Hoe worden de gemeentelijke investeringen gefinancierd?

De gemeente wil dat de fusievereniging ook de overige investeringen in de accommodatie voor haar rekening neemt door de fusievereniging de lening te laten aangaan. Het gaat om de volgende investeringen:

 • Aanleg van twee kunstgrasvelden € 940.000,-
 • Bouw kleedaccommodatie € 660.000,-

Totaal € 1.589.900,-

Het is de bedoeling dat de kapitaallasten van deze investeringen (rente en afschrijving) over de gehele leningperiode door de gemeente aan de fusieclub worden vergoed. Door deze constructie draagt de gemeente wel voor de helft bij aan de kosten van de investeringen (Sam–Sam), zonder dat de gemeente een lening hoeft af te sluiten, waardoor de gemeentelijk schuld verder stijgt (terwijl de gemeente haar schuld omlaag wil brengen).

10. Gaat de fusie toch door als de gemeente minder geld vrij maakt?

Doorgaan van de fusie lijkt dan zeer onwaarschijnlijk, tenzij de fusievereniging op een andere wijze zal worden gecompenseerd (bijvoorbeeld een lager huur). Verder zal de gemeente nog op een aantal vragen antwoorden moeten geven, zoals: Wie wordt verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de velden en de kleedaccommodatie? En wie wordt de eigenaar? En wat zijn de financiële gevolgen van de nieuwe Sportnota voor de fusievereniging?

Afhankelijk van het kostenplaatje dat hier uit komt, kan worden bepaald of de fusieclub de kosten kan dragen.

11. Is er nog een kans dat de contributie fors omhoog gaat als de gemeente minder bijdraagt?

Neen. Bij alle berekeningen is het uitgangspunt van de FBC geweest dat bij een fusie geen (forse) contributieverhoging plaats mag vinden. Dit zal uit concurrentie-overwegingen ook niet verantwoord zijn.

12. Komen er bij elke club nog aparte algemene ledenvergaderingen in 2017? En zo ja, waar gaan die dan over?

De leden besluiten uiteindelijk over de fusie van beide clubs. Dat gebeurt in een algemene ledenvergadering. Wij hebben als streefdatum voor de fusie 15 november 2017. Rond die datum zullen beide clubs een ALV houden om de nieuwe fusievereniging te kunnen oprichten.

13. Hoe betrekken jullie de leden bij het fusieproces?

Bijvoorbeeld door het houden van informatiebijeenkomsten. Daarnaast worden regelmatig fusieberichten (updates) op de websites van beide clubs geplaatst. (inmiddels samengebracht op deze website) Wij werken aan het opzetten van een aparte fusiewebsite (deze bezoek je inmiddels). Het e-mailadres om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen over de fusie: [email protected].

14. Ik maak mij zorgen over het verlies van het eigen clubgevoel/de eigen clubcultuur. Hoe kunnen jullie er voor zorgen dat die sfeer blijft bestaan?

Een clubgevoel is moeilijk definieerbaar mede omdat dat door elk lid weer anders ervaren wordt. Bij een fusieclub zal men weer een nieuw clubgevoel ervaren, die zeker niet slechter hoeft te zijn. Veel zal afhangen van de integratie van beide verenigingen en de bereidheid van leden om daar open voor te staan.

Clubcultuur daarentegen is wel goed te omschrijven. Dat heeft meer te maken met een zekere mate van beschaving. Bijvoorbeeld de vraag: Wat voor een fusievereniging willen we zijn? Welke normen en waarden hanteren wij? Dat is dus wel iets wat de beide besturen en de FBC in samenwerking met diverse werkgroepen zullen moeten formuleren. Overigens is al geconstateerd dat beide verenigingen hierin nagenoeg niet verschillen.

15. Zijn de nieuwe clubnaam en het clubtenue al definitief?

De clubnaam van de fusievereniging is niet definitief. De FBC wil wel vasthouden aan de keuze van het tenue. We hebben hier veel positieve reacties op ontvangen.

16. Er is gekozen om maar één naam te presenteren. Waren de andere namen niet goed?

De ingediende namen waren zeer divers, waarbij vele namen niet voldeden aan een intern afgesproken criterium: namelijk: een geheel nieuwe naam (zonder verwijzingen naar een van beide bestaande clubnamen).

17. Er is veel onvrede over het proces rondom de naamkeuze én over de naam zelf. Gaat de FBC zich nog beraden en kan er alsnog een top 3 aan de leden worden voorgelegd?

De FBC betreurt het dat er commotie en onvrede is ontstaan over de naamkeuze van de fusievereniging. Achteraf is gebleken dat veel leden hadden verwacht dat zij mochten kiezen uit een aantal namen. In de communicatie over de wijze waarop de naamkeuze tot stand zou komen, zijn wij wellicht tekort geschoten. De FBC denkt samen met de werkgroep cultuur na over een procedure waarbij de leden kunnen beslissen over de naam. Bij deze procedure worden ook jeugdleden betrokken. De procedure van de naamkeuze vindt plaats na de zomervakantie.

Update 14 september: inmiddels is de procedure inclusief vier mogelijke namen bekend. | meer informatie »

18. Hoe kan ik helpen om de fusie tot een succes te maken?

Kort gezegd: door betrokkenheid te tonen. Bijvoorbeeld door aanwezig te zijn op de informatieavonden en daar een actieve rol te spelen. Of door uw diensten aan te bieden aan een van de werkgroepen. Wij kunnen altijd uw ondersteuning gebruiken. Of door uw mening geven of suggesties te doen per e-mail: [email protected].

19. Waar kan ik terecht met vragen, ideeën of zorgen over de fusie?

U kunt altijd terecht bij een van de bestuursleden van uw vereniging. Verder kunt u vragen stellen of uw mening geven per e-mail: [email protected]. Maak gebruik van deze mogelijkheid! Hiermee kan worden voorkomen dat door gebrek aan informatie of onjuiste informatie verkeerde beelden van de fusie ontstaan.

20a/20b. Met verbazing heb ik kennis genomen van het vandaag gepubliceerde document op de websites en sociale media van Oegstgeest en UDO. Is dit het verslag van twee losstaande bijeenkomsten in één document? Zo doet met name de vraag en het antwoord op V16 (met betrekking tot de nieuwe naam) geen recht aan het op de Oegstgeest-vergadering besprokene. In het antwoord staat dat intern overleg (binnen de FBC) heeft bepaald dat de oude clubnamen niet terug mogen komen in de nieuwe naam. Naar mijn idee hebben de aanwezigen op de bijeenkomst bij Oegstgeest ondubbelzinnig het advies/ de opdracht gegeven deze keuze terug te draaien; blijkt nu dat de Oegstgeest delegatie dit niet heeft gedaan of is deze niet bij machte geweest deze opdracht of dit advies opvolging te geven? Wij denken namelijk dat met deze interne keuze de FBC de plank volledig misslaat, zeker uit tactisch oogpunt naar aanzien in de regio en de aantrekkingskracht op potentiële leden en sponsoren. Ik ben zeer benieuwd waarom de keuze is gemaakt twee losstaande ledenavonden, met hun eigen dynamiek, opmerkingen en commentaren in één document te gieten, waardoor dit gemaakte document geen recht doet aan beide avonden. Daarnaast ben ik benieuwd op welke wijze de Oegstgeest delegatie van de FBC opvolging heeft gegeven aan het advies/de opdracht die de aanwezigen op de Oegstgeest avond aan de Oegstgeest-delegatie hebben gegeven teneinde de dorpsnaam in de nieuwe clubnaam te krijgen en waarom het lijkt dat dit niet is geslaagd. Net als bij de avond vorige week een goed gevoel bij zo’n complete lijst. Ik denk alleen echt dat het antwoord op vraag 16 er voor gaat zorgen dat het gevoel negatief blijft. Dit komt duidelijk van de kant van UDO, zij moeten over hun trots heen stappen en beseffen dat het niet gaat om onze clubnaam, maar over de naam van het dorp.

De Q&A’s zijn geen verslag van de bijeenkomsten bij v.v. Oegstgeest en v.v. UDO op 23 mei jl., maar zijn een weergave van vragen die ons de afgelopen tijd hebben bereikt (op de bijeenkomsten op 23 mei, maar ook op de ledenavond van 7 april en langs het veld en in de kantine). De vorm Q&A is bedoeld om op een laagdrempelige manier de leden en andere belangstellenden te informeren over het fusieproces. Het is een dynamisch document: er kunnen nieuwe vragen en antwoorden aan worden toegevoegd.

Wat betreft de opmerkingen over vraag 16 en het antwoord daarop: deze Q&A is bedoeld om als FBC verantwoording af te leggen over de keuze in januari om maar één naam te presenteren en daarbij te kiezen voor een nieuwe naam, zonder verwijzing naar een van beide bestaande clubnamen. Het antwoord heeft dus geen betrekking op de nieuwe situatie: de uitspraak van de FBC dat de naamkeuze niet definitief is en ons voornemen om de leden te laten beslissen over de naam. We denken nog na over de exacte procedure, maar in ieder geval is wel duidelijk dat de leden een aantal namen zal worden voorgelegd waaruit ze kunnen kiezen. In deze procedure past het niet dat de FBC bij voorbaat bepaalt dat de naam Oegstgeest moet voorkomen in alle namen waaruit kan worden gekozen. En uiteindelijk zullen de leden beslissen over de naam.

21. Ik lees dat de fusieclub een lening van € 1.589.900,- zal aangaan om de gemeentelijke investering te financieren. Dit omdat de gemeente haar schuldenlast niet wil verhogen. In eerste instantie vind ik dit een vreemde regeling. De gemeente verhoogt haar schuldenlast wel degelijk alleen komen de kosten ergens anders te staan. Eigenlijk is het dus gewoon een boekhoudkundig trucje. Maar goed, dat is zaak van de gemeente. Wat ik van belang vind voor de vereniging is hoe de voorwaarden voor de lening zijn en ook hoe de ‘subsidie’ van de gemeente om de rentelasten en afschrijving te vergoeden geregeld wordt. Stel de gemeente komt haar verplichtingen niet na, draait de fusieclub dan op voor de kosten van de lening? Wat is dan het gevolg als de fusieclub niet aan die financiële verplichting kan voldoen? Dit is misschien een doemscenario. Maar het klinkt alsof al het risico bij de fusieclub ligt en niets bij de gemeente. Ik denk dat de club goed moet nadenken of ze dat wel wil. Tegen welk onderpand wordt de lening aangegaan? Een lening moet uiteindelijk natuurlijk afgelost worden. Zitten de aflossingskosten verwerkt in de afschrijving vergoeding die de fusieclub van de gemeente zal ontvangen? Of zal de club uiteindelijk toch zelf het bedrag moeten aflossen en betaalt de gemeente dus ‘slechts’ de rente? Nog een laatste vraagje. Kan de gemeente niet tegen gunstigere voorwaarden zo’n bedrag lenen? Ik neem aan dat een bank het risico van lenen aan een voetbalclub een stuk hoger inschat dan lenen aan de gemeente met als gevolg dat de rente waarschijnlijk een stuk hoger zal zijn. Dat maakt voor de club wellicht weinig verschil omdat de gemeente de rente betaalt, maar toch…

Het beleid van de gemeente is dat men de schuldenlast niet wil laten toenemen. Om ervoor te zorgen dat mooie initiatieven als ons Voscuyl-project toch doorgang kunnen vinden, staat de gemeente op een andere manier borg voor een lening. De Voscuyl verenigingen nemen de lening op zich en de gemeente draagt de bijbehorende lasten.

Hiervoor wordt een contract richting beide partijen opgesteld. Dit contract geeft ons de zekerheid dat de gemeente niet kan afhaken. Ook niet als de gemeente een rechtsopvolger krijgt. Als wij bij een commerciële partij een lening moeten aangaan zal het rentepercentage een flink stuk hoger liggen dan wanneer de lening met een bankgarantie van de gemeente wordt aangevraagd. Overigens wordt de haalbaarheid van het project en de lenigen ook nog eens getoetst door Stichting Waarborgfonds. Dat is een vereiste voor bij garantstellingen door gemeenten en banken.

22. In een artikel in het Leidsch Dagblad van zaterdag 3 juni wordt UDO-voorzitter Luuk van der Zon aangehaald die verklaart dat er ‘wat weerstand’ zou zijn tegen de naam ‘De Vossen’, en dan vooral bij de oudere garde. Waaruit blijkt dat? Volgens mij is bestaat die weerstand bij jong en oud en bij veel leden van beide clubs.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat niemand (en wij dus ook niet) precies weet wat de leden van beide clubs vinden van de naam o.v.v. De Vossen. De petitie tegen de naam De Vossen heeft ruim 350 steunbetuigingen gekregen, maar dat waren niet alleen leden van v.v. UDO of v.v. Oegstgeest (en bovendien hebben ook mensen anoniem gereageerd). Leden die De Vossen wel een geschikte naam vinden of daar geen uitgesproken mening over hebben, hebben veel minder van zich laten horen.

De vraag hoe groot de weerstand is tegen de naam De Vossen is niet relevant (meer): naar aanleiding van de onvrede die is ontstaan over de naamkeuze van de fusievereniging, krijgen de leden in het najaar de gelegenheid te stemmen over de clubnaam.

23. De werkgroep cultuur heeft de FBC geadviseerd om maximaal transparant te zijn bij de naamgeving en keuze van de clubkleuren (zie pagina 14 van het fusievoorstel). Waarom heeft de FBC op 30 januari 2017 als donderslag bij heldere hemel de naam en de clubkleuren gepresenteerd en is zij van mening dat er recht is gedaan aan dit advies van werkgroep cultuur?

Dat op de avond van 30 januari 2017 de naam en de clubkleuren van de fusieclub ‘als donderslag bij heldere hemel’ werden gepresenteerd, had te maken met opzet van de avond. Het was een bijeenkomst waarin het show- en verrassingselement centraal stonden. Achteraf gezien zijn wij tekortgeschoten in de communicatie over de wijze waarop de naamkeuze tot stand zou komen (zie ook vraag 17…).

24. Waarom loopt de rubriek van Q&A op beide sites niet synchroon?

Dit is het gevolg van het feit dat via twee e-mailadressen vragen kunnen worden gesteld en de rubriek op twee websites moet worden geüpdatet. Het probleem is verholpen als de fusiewebsite (deze bezoek je inmiddels) operationeel is (zie ook het fusiebericht van 13 juli over dit onderwerp).

25. Uit de pers heb ik vernomen dat bij de behandeling van de Perspectiefnota is aangegeven dat de sportverenigingen aan de slag kunnen gaan. Een van de belangrijkste onderwerpen tijdens de ledenbijeenkomst van 23 mei jl. was deze te behandelen Perspectiefnota in de gemeenteraad van 29 juni jl. Is het niet handig – ook op grond van het feit dat de FBC heeft aangegeven de communicatie in het proces als verbeterpunt te zien – dit succes te delen met de leden van de beide clubs en daarbij aan te geven wat de huidige stand van zaken is?

We hebben – mede naar aanleiding van deze vraag – een bericht op de websites van beide clubs geplaatst (fusiebericht van 13 juli 2017) waarin we melding maken van het feit dat de Perspectiefnota door de gemeenteraad is vastgesteld en dat de gemeente geld gaat reserveren voor de bouw van een nieuw kleedkamergebouw en de aanleg van twee kunstgrasvelden op De Voscuyl. Ook wordt in dit bericht aangeven wat belangrijke vervolgstappen zijn, namelijk dat de verenigingen met de gemeente afspraken moeten maken over onder andere wie verantwoordelijk wordt voor het beheer en onderhoud van de opstallen en de velden (de gemeente of de fusievereniging) en hoe de kosten van het beheer en onderhoud over beide partijen worden verdeeld.

26. Een eerder aandachtspunt bij de vergaderingen / besprekingen is het aantal leden van beide clubs. Is er al enig inzicht over het ledenbestand per 1 juli en of dit aan de verwachtingen voldoet met name over de actieve seniorleden?

Op dit moment (medio juli) vinden nog steeds in- en uitschrijvingen van leden plaats. Alleen voor de spelers van de A-categorie (de selectie) geldt dat ze tot 15 juni van club kunnen wisselen. We hebben dus nog geen definitief beeld van de ontwikkeling van het ledenaantal. Op basis van de huidige stand van zaken verwachten we bij beide verenigingen een lichte daling van het aantal heren-seniorenvoetballers. Dit is een trend die ons zorgen baart, maar die verder geen verband houdt met de fusieplannen.

Twee ontwikkelingen in het ledenbestand hebben wel te maken met de fusie, en dan vooral met het besluit de fusie met een jaar uit te stellen. Het gaat om leden die de fusie niet willen afwachten, en v.v. UDO verruilen voor v.v. Oegstgeest of omgekeerd. Daarnaast zien we – meer dan voorgaande jaren – dat talentvolle(re) jeugdleden bij beide clubs vertrekken naar clubs uit de omgeving die met hun jeugdselecties op een hoger niveau spelen dan v.v. UDO en v.v. Oegstgeest. Ook voor een aantal van hen geldt dat ze de fusie niet langer willen afwachten. De fusie van beide clubs, zal ertoe leiden dat jeugdteams op een hoger niveau gaan spelen. Hierdoor zullen de betere jeugdspelers (hopelijk) minder snel vertrekken naar andere clubs.

27. De voornaamste zorg die ik (en velen met mij) heb, is de komst van twee extra kunstgrasvelden. Ik krijg langzaam steeds meer het idee dat een grote meerderheid van de seniorenvoetballers veel liever op echt gras speelt. Zowel qua spelplezier als blessuregevoeligheid heeft gras de grote voorkeur. De stap naar kunstgras is dan pure achteruitgang. Het lijkt echter (financieel) onontkoombaar en iedereen legt zich er bij voorbaat al bij neer (net zo als dat bij vele andere clubs is gegaan). Er is dus weinig oppositie; een enkeling overweegt om deze reden te stoppen of over te stappen naar ASC. Gegeven dat de kunstgrasvelden er komen: wat is de visie van de club/fusie commissie op het toekomstig gebruik ervan?
Suggestie 1: laat elk elftal een voorkeurs-ondergrond kenbaar maken (net als nu een voorkeurs-wedstrijdtijd) en probeer daar zoveel mogelijk rekening mee te houden.
Suggestie 2: laat seniorenvoetballers meer op gras voetballen en jeugd op kunstgras. Als je iets ouder en zwaarder bent (boven de 25 jaar) dan is kunstgras een aanslag op je gewrichten, iets wat we bij uitwedstrijden op kunstgras helaas al regelmatig mogen ervaren.

Er gaat niets boven voetballen op natuurgras, daar zijn we het snel over eens. Maar om praktische reden willen we nog twee kunstgrasvelden aanleggen. Dat heeft in eerste instantie te maken met de trainingen. De ervaring is dat trainen op natuurgras (ons Fiks-veld) in de winter veel problemen geeft. Trainingen moeten worden afgelast omdat het veld te nat of bevroren is.

Als we gefuseerd zijn heeft de fusieclub straks ca. 80 teams die twee keer moeten kunnen trainen. Dat redden we niet op anderhalf kunstgrasveld. Het nadeel van natuurgras is dat het in de winterperiode regelmatig wedstrijden moeten worden afgelast door slechte veldomstandigheden. Maar straks hebben we wel de luxe dat we over drie en een half kunstgrasveld en drie natuurgrasvelden beschikken. In de meest gevallen zal er rekening kunnen worden gehouden met de wens om op natuurgras te kunnen spelen. Na de winterstop zijn natuurgrasvelden vaak in slechte staat met hobbels en kuilen, en dat kan ook blessures veroorzaken. Er zijn ook teams die het liefst op kunstgras spelen, dit geldt vooral voor de wat oudere jeugd. Laten we gebruik maken van de luxe die wij als club kunnen bieden aan onze leden: er kan zowel op kunstgras als op natuurgras worden gespeel. En er kan altijd getraind worden onder goede omstandigheden, behalve als er sneeuw op de velden ligt.

Wat betreft jouw vraag naar de visie van de FBC ten aanzien van het toekomstig gebruik van de kunstgrasvelden en jouw suggesties daarvoor:

De FBC heeft geen visie op het gebruik van de kunstgrasvelden. Het is aan de commissie voetbaltechnische zaken van de nieuwe club om te bepalen welke teams voor het spelen van wedstrijden (bij voorrang) gebruik zullen gaan maken van de kunstgrasvelden en welke van de natuurgrasvelden. Omdat de fusievereniging zowel de beschikking krijgt over kunstgrasvelden als natuurgrasvelden, bestaat de mogelijkheid om (zoveel mogelijk) rekening te houden met de voorkeuren van teams wat betreft het spelen op natuurgras of kunstgras. Wij vinden jouw suggestie om elk elftal te vragen naar hun voorkeursondergrond en ook rekening te houden met de leeftijd van de spelers zeer waardevol, en zullen die overbrengen aan de commissie voetbaltechnische zaken als die is ingesteld.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!