Cookie beleid FC Oegstgeest

De website van FC Oegstgeest is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Contributiebeleid

Contributiebeleid

Introductie contributiebeleid

Het lid zijn van een vereniging brengt naast de vrijwillige steun ook wat verplichtingen met zich mee. Allereerst natuurlijk de verplichting om je vereniging (en dus elkaar) te steunen door dik en dun. Alle leden verenigd maakt namelijk de vereniging.

Daarnaast hoort bij het lidmaatschap van de vereniging een contributie, zodat wij over de faciliteiten kunnen beschikken die noodzakelijk zijn om onze geliefde sport te kunnen beoefenen.

Ieder seizoen kunnen de contributies binnen de club veranderen. Redenen hiervan zijn stijgende vaste en variabele kosten (onvoorziene uitgaven en inflatie), waar wij als club mee te maken hebben. Uiteraard probeert iedere club dit zo min mogelijk te laten gebeuren, of de stijging zo laag mogelijk te houden. Soms is dit niet anders, want de club moet wel financieel gezond blijven.

Maar buiten de geldbedragen, zijn er wel richtlijnen waar wij ons als bestuur aan willen houden. Dit alles is in een beleid uitgewerkt.

Lid worden

Iedereen die voldoet aan de criteria gesteld door de KNVB, KNLTB en FC Oegstgeest kan lid worden van FC Oegstgeest.

Contributiebedrag

Iedereen die lid wil worden of die lid is van FC Oegstgeest zal het volledige contributiebedrag dienen te betalen, dat jaarlijks vast gesteld wordt door de Algemene Ledenvergadering van FC Oegstgeest. Tabel 1 toont per leeftijd/groep wat iemand dient te betalen.

Tabel 1: Contributiebedragen voetbal seizoen 1 juli 2023 - 1 juli 2024

Groep Bedrag   Opmerkingen
Inschrijfgeld € 20    
Ukkies (t/m 7 jaar) € 60   De contributie is éénmalig van de datum van aanmelding totdat wordt ingestroomd in het onder 7 (O7) voetbal.
Jeugdspelers (7 t/m 12 jaar) € 160    
Jeugdspelers (13 t/m 18 jaar) € 210    
Senioren € 275    
Veteranen 7 x 7 € 120   Uitkomend in een 7 tegen 7 competitie (vrijdagavond)
Recreatie voetbal / trainingslid € 70   Niet uitkomend in een competitie
Niet spelend lid (donateur) € 50    
Vanaf 3e jeugdlid per gezin 50%    

(bankrekeningnummer NL51 RABO 0330 1958 67 tnv FC Oegstgeest)

Tabel 2: Contributiebedragen tennis seizoen april 2023 - april 2024

Periode abonnement 1 apr t/m 31 okt
zomer
1 okt t/m 31 mrt
winter
1 apr t/m 31 mrt
Jaar
Volwassenen €150,-- €63,-- €180,--
Jeugd tot 18 jaar en 67+ €85,-- €40,-- €100,--
v.v. leden / ouders €85,-- €40,-- €100,--
v.v. leden tot 18 jaar €47,50 €25,-- €60,--

(bankrekeningnummer NL 87 RABO 0330 1961 89 tnv FC Oegstgeest Tennis, let op! Dit is niet hetzelfde nr als voor voetbal!)

Kledingplan
Informatie over het kledingplan is in een apart kopje onder 'Clubinfo' te vinden onder 'Kleding' en dan 'Kledingplan': <Kledingplan>.

Beleid omtrent in rekening te brengen contributies

Betalingsperiode

De contributie zal in september worden geïncasseerd. Heeft u tegen het automatisch incasseren principiële bezwaren, dan kunt u dat aangeven bij de ledenadministratie ([email protected]).

Mocht men niet via automatische incasso willen betalen dan dient men voor uiterlijk 26 september betaald te hebben. Leden die hun contributie betalen via een overschrijving per bank worden vriendelijk verzocht om de voor- & achternaam of lidmaatschapsnummer van het betreffende lid te vermelden. Op deze wijze kan de ledenadministratie achterhalen voor welk lid de betaling bestemd is!

Voorafgaand aan het seizoen krijgt u een kennisgeving (via de site van onze vereniging). De contributie dient overgemaakt te worden op bankrekeningnummer NL51 RABO 0330 1958 67 tnv FC Oegstgeest te Oegstgeest.

Let op: Wordt men tijdens het seizoen lid, dan zult u vooraf ingelicht worden over de verschuldigde contributie.

Betalingsregeling

De vereniging kent een betaling van de contributie in één termijn. Een betalingsregeling is in principe mogelijk, maar het gaat niet vanzelf en moet goed onderbouwd zijn. Mocht men een betalingsregeling willen treffen, dan dient men voor 1 juli contact op te nemen met de ledenadministratie ([email protected]).

De regeling kan gemaakt worden voor twee termijnen (halfjaar) of voor vier termijnen (kwartaal). Voor de termijnbetaling dient akkoord gegaan te worden met automatische incasso. Als de facturen zijn verzonden dient u op de incasso datum voor voldoende saldo op uw rekening zorg te dragen.

De betalingsregeling is een coulance vanuit de vereniging. Elke incasso kost de vereniging geld. Een stornering (terugboeking) kost nog eens geld. De vereniging houdt zicht het recht voor bij een stornering de betalingsregeling in te trekken en de extra bankkosten bij het betreffende lid in rekening te brengen.

Voor aanmelding van nieuwe leden na 1 januari kan er geen betalingsregeling worden gemaakt. Het lidmaatschap duurt van 1 juli tot en met 30 juni. Over die periode is contributie verschuldigd. Wordt het lidmaatschap tussentijds beëindigd dan worden de openstaande termijnen direct en in één bedrag opeisbaar.

Een betalingsregeling geldt in principe voor 1 seizoen. Elk seizoen moet een nieuwe betalingsregeling worden overeengekomen. Alle afspraken omtrent een betalingsregeling uit het verleden gelden dus niet automatisch voor een nieuw seizoen.

Indien u van mening bent, dat u op sociale of economische gronden niet aan de verplichte (gehele) betalingen kan voldoen, kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van onze vereniging.

Automatische incasso

De contributies zullen alleen nog via automatische incasso worden geïncasseerd, tenzij er principiële bezwaren tegen zijn.

Incassoprocedure

De contributie wordt in de 4e week van de maand september automatisch geïncasseerd van het opgegeven bank- of girorekeningnummer.

Bij een mislukte incasso wordt de persoon in kwestie ingelicht en verzocht om het bedrag binnen 15 dagen na incasseringsdatum zelf over te maken naar bankrekeningnummer NL51 RABO 0330 1958 67 tnv FC Oegstgeest te Oegstgeest.

Mocht het niet mogelijk zijn voor het lid om een machtiging tot automatisch incasso af te geven (er wordt door de bank geen toestemming verleend) dan is het lid verplicht de contributie voor 26 september te betalen.

Wanbetaling

Als ook de tweede automatische incasso, om wat voor reden dan ook, mislukt wordt door de ledenadministratie contact opgenomen met de betreffende persoon en/of begeleidende kaderleden om te achterhalen of er speciale oorzaken of omstandigheden zijn. Denk aan een verkeerd doorgegeven bankrekeningnummer.

Aanmaning

Als er geen speciale oorzaken of omstandigheden zijn, dan wordt het betreffende lid door de ledenadministratie schriftelijk gesommeerd om binnen veertien dagen de contributie alsnog te voldoen. Tot die tijd mag er niet gevoetbald worden. De ledenadministratie geeft dit ook door aan betrokken aanvoerder/ leider, trainer, coördinator en kaderleden.

Lid worden tijdens seizoen

Tijdens het seizoen kan een ieder, die voldoet aan de criteria gesteld door de KNVB, KNLTB en FC Oegstgeest, lid worden. Het volledige contributiebedrag zal dan niet verschuldigd zijn. Volgens een vast basisbedrag (€ 45,=) en een maandstaffel per groepering, zal de ledenadministratie het verschuldigde contributiebedrag aangeven.

Ook de bijdrage voor het kledingplan zal naar rato worden berekend. De borg voor de kleding moet wel in z’n geheel worden voldaan.

3e en volgend jeugdlid half geld

Vanaf ieder 3e en volgend jeugdlid uit 1 gezin, is slechts 50% van de contributie verschuldigd. De regeling is alleen van kracht als de 3e en volgende persoon hetzelfde woonadres heeft als de eerste 2.

Deze regeling geldt alleen voor spelende jeugdleden, waarvoor de volledige contributie betaald wordt. De korting gaat over de contributie van het jongste lid.

Intake gesprek

Iedereen die spelend lid wil worden van FC Oegstgeest, zal eerst een intakegesprek krijgen met de ledenadministrateur, jeugdcoördinator, trainer of leider. Doel hiervan is om een ieder te vertellen wat het beleid is en de normen en waarden zijn van de club. Daarnaast wordt hierin ook aangegeven wat wij van de leden verwachten, maar ook wat de leden van de club mogen verwachten.

Proefperiode

Een jeugdlid die niet via een overschrijving bij FC Oegstgeest is gekomen, mag eerst vrijblijvend meetrainen. Na 4 weken moet men beslissen of men wel of niet lid wordt van FC Oegstgeest. Mocht men wel lid worden, dan zal de proefperiode wel meegenomen worden bij de bepaling van het contributiebedrag. Tot de definitieve keuze, zal men niet aangemeld worden als bondslid en kan er geen wedstrijd gespeeld worden.

Contributiereductie bij blessures

Tijdens het sporten kunnen binnen of buiten verenigingsbestand blessures ontstaan. Wanneer de blessure zodanig is dat voor een lange herstelperiode gevreesd moet worden kan er een beroep gedaan worden op een compensatieregeling voor de contributie. Bij blessures langer dan 8 maanden wordt men als niet spelend lid gezien. Bij blessures van 3 tot 8 maanden is er een restitutie van het contributiedeel mogelijk van maximaal 50%. Dit ter beoordeling van het bestuur. Bij blessures welke minder dan 3 maanden herstel hebben gevergd is er geen restitutie. Voorwaarde voor restitutie is dat de blessure wordt gemeld aan één van de fysiotherapeuten welke in dienst zijn van de vereniging. Zij kunnen eventueel in overleg met de specialist assisteren bij het herstel programma.

Indien restitutie wordt verleend is dit per het einde van het lopende seizoen.

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd met 1 seizoen. Het beëindigen van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 15 juni van het lopende seizoen. Opzeggen kan via een e-mail aan [email protected]. Opzeggingen bij leiders, trainers, coaches, bestuurders of andere vrijwilligers worden niet geaccepteerd.
Het lidmaatschap is pas beëindigd als dit door de ledenadministratie per e-mail is bevestigd.

Opzeggen na sluitingsdatum

Indien men na de afgesproken sluitingsdatum van 15 juni besluit om toch nog te stoppen of overschrijving aan te vragen, zal men een kostenvergoeding moeten betalen van € 50,=.
Mocht het seizoen al begonnen zijn (1 officiële wedstrijd gespeeld) en men dan wil opzeggen/ stoppen dan is men het gehele contributiebedrag verschuldigd aan FC Oegstgeest.

Vrijstelling contributie

Ere-voorzitters en ere-leden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Uitzonderingen

Mochten er bepaalde situaties voorkomen die niet benoemd zijn in dit beleid, dan mag het bestuur van FC Oegstgeest in deze handelen naar eigen inzicht en volgens redelijkheid en billijkheid. Het bestuur behoudt de mogelijkheid om van bovenstaande af te wijken.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!